Dobrým veciam dáme zmysel tým,
že prejavíme vôľu, aby sa stali súčasťou praxe.

Dane z pohľadu ekonomickej teórie

Daň je zákonom uložená platba do verejného rozpočtu štátu alebo samosprávy, ktorá je:

 • povinná. Listina základných práv a slobôd čl. 11 odst. 5 ustanovuje, že dane možno uložiť iba zákonom. Všetci sme povinní dodržiavať zákony. Ich dodržiavanie je vymáhateľné cez sankcie a tresty. Keby dane neboli povinné a vymáhateľné, mnohí by ich vôbec neplatili.
 • neúčelová. Spravidla nevieme, na aký účel bude výnos konkrétnej dane použitý.
 • nenávratná. Raz zaplatenú daň nemožno žiadať späť.
 • neekvivalentná. Ak zaplatím za konkrétny tovar, tak obdržím tento tovar. Za zaplatenú daň nedostanem konkrétny ekvivalent.
 • pravidelná. Platenie daní sa spravidla opakuje podľa typu dane mesačne, štvrťročne, ročne. Napr. daň z nadobudnutia nehnuteľnosti je jednorazová a ako taká by sa mala nazývať skôr poplatkom, pretože jej chýba pravidelný charakter.

Daňový systém daného štátu predstavuje súhrn všetkých daní, ktoré v danom štáte existujú. Na daňový systém sú kladené isté národohospodárske a isté politické požiadavky. Úlohou daňového systému je plnenie týchto požiadaviek definovaním funkcií jednotlivých daní. Daňový systém by mal byť:

 • efektívny. Vysoké daňové zaťaženie motivuje daňovníkov k utlmeniu ekonomickej aktivity alebo presunu časti produkcie do šedej ekonomiky. Príslušenstvom daňového zaťaženia sú aj náklady spojené so zdaňovaním (povinné vedenie účtovníctva, mzdy na účtovníkov, služby daňových špecialistov, atď).
 • jednoduchý. Daňové predpisy by mali byť pochopiteľné pre každého. Jednoduchosť daňového systému znamená nižšie náklady na strane daňového subjektu aj na strane štátu.
 • spravodlivý podľa princípu:
  • solidárnosti. Pomocou nástrojov ako sú progresívna sadzba, odpočítatateľné položky, či oslobodenia sa dosahuje, aby sa z vyšších príjmov platila vyššia daň.
  • úžitku. Napr. daň z motorových vozidiel platí podnikateľ, ktorý má zrejme z verejnej cestnej siete väčší úžitok ako občan.
  • neutrality. Opak solidárnosti - rôzne subjekty platia rovnakú daň. Napr. sadzba dane z pridanej hodnoty je rovnaká pre všetkých.

Fungovanie daňového systému určuje rad právnych predpisov. V daňovom práve, podobne ako v iných oboroch práva, sú právne predpisy rozdelené na hmotné a procesné.

Hmotné predpisy obsahujú vždy základné vecné náležitosti riešenej problematiky, ako sadzbu dane, spôsob konštrukcie daňového základu, vykazovanie dane a pod. Hmotným predpisom je napr.:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • ...
Procesné predpisy sú také, ktoré upravujú postup v konaní, v danom prípade v daňovom konaní. Upravujú práva a povninnosti účastníkov konania. Procesným predpisom je v súčasnosti zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Daňový konanie je správnym konaním, pretože ho vedú správne orgány. Všeobecnou právnou normou nad daňovým poriadkom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Dane z pohľadu slovenského daňovníka

Kvalitný daňový systém má pozitívny vplyv na ekonomické správanie subjektov. Daňový systém motivuje k takému rozhodovaniu jednotlivcov či právnických osôb, ktoré z celospoločenského hľadiska nemá negatívne dopady. Opak je pravdou na Slovensku. Vysoké dane nútia podnikať sčasti načierno alebo celú samostatnú zárobkovú činnosť "zabaliť" a podnikať úplne načierno. Vysoké odvody nútia zamestnancov pracovať načierno, resp. brať časť výplaty načierno, alebo byť nezamestnanými.

Aby podnikatelia nezatvárali firmy. Aby nerobili nelegálnu daňovú optimalizáciu. Aby zamestnávatelia neprepúšťali. Aby nezamestnávali nelegálne. Aby aj ten, kto si nemôže dovoliť daňového špecialistu, zaplatil na daniach a na odvodoch toľko, ako ten, kto si ho dovoliť môže.

«   Slobodná družstevná škola Vás oslobodí
od štátnej byrokracie v oblasti pracovného a daňového práva
a zároveň Vám pomôže platiť nižšie dane a odvody.   »

martinus.sk